Avtalevilkår DIGITALSTRØM

Kundeløfte

Generelt gjelder «Standard kraftleveringsavtale» fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen Energi Norge. Disse Standardvilkår finner kunden på skandiaenergi.no, eller ved å kontakte vårt kundesenter. Strømavtalen som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder.

 

Særvilkår
I tillegg gjelder nedenfor nevnte særvilkår av 15. februar 2016. Særvilkårene gjelder foran vilkårene i «standard kraftleveringsavtale». SkandiaEnergi har rett til å endre særvilkårene med 14 dagers skriftlig varsel på SkandiaEnergis internettsider, på Min Side, via direkte skriv til kunden eller på annen egnet måte. Avtalen gir selskapet fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtaleforhold med nåværende leverandør. Oppsigelsen skal følge NVEs retningslinjer for slik oppsigelse. Videre gir avtalen SkandiaEnergi fullmakt til å ordne alle formelle forhold knyttet til leverandørskiftet, herunder å representere og innhente nødvendig informasjon ifm. leverandørskiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør. Videre gir avtalen SkandiaEnergi AS fullmakt til å flytte avtaleforholdet til annet konsernselskap gjennom leverandørskifte iht. NVEs regelverk eller såkalt «internt leverandørskifte». Slikt bytte skal foretas på for kunden identiske leveringsbetingelser og pris som beskrevet i denne avtalen.

 

1) Strømavtale
Kundens strømavtale er spotpris. Som prisgrunnlag brukes Nord Pool strømbørs sin spotpris i det området kunden bor i. Denne prisen varierer fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. For timesmålte anlegg fakturerer vi derfor ut fra timesverdiene, men dersom kunden ikke har timesmålt anlegg benytter vi netteiers JIP (forbruksprofil) til avregning.

 

2) Pris
Avtalen spotpris har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruket og et påslag i øre/kWh, som inkluderer lovpålagte el-sertifikater. Det faste månedsbeløpet og det variable påslaget kan endres med 2 ukers varsel på SkandiaEnergis internettsider, på Min Side, via direkte skriv til kunden eller på annen egnet måte. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er unntatt for merverdiavgift. SkandiaEnergi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter og endringer i rammebetingelser for strømsalgsvirksomheter i sluttbrukermarkedet. SkandiaEnergi oppfyller løpende sine plikter iht. Lov om el-sertifikater. Finnmark fylke og enkelte andre kommuner er unntatt plikt om el-sertifikat.

 

3) Fakturering
Faktura sendes som hovedregel til kunden som efaktura. Det stilles også krav om fakturabetaling skjer automatisk via AvtaleGiro. Dersom kunden ikke oppretter efaktura og/eller AvtaleGiro vil det tilkomme et papirfakturagebyr og/eller gebyr for manglende AvtaleGiro, etter de til enhver tid gjeldende satser som fremkommer på skandiaenergi.no. Alternativt vil da kunden kunne overføres til annet produkt som samsvarer med kundens faktureringsønsker. En slik produktoverføring vil da meldes individuelt til kunden.

 

4) Betaling
Kundene faktureres etterskuddsvis hver måned, basert på faktisk forbruk. 6 eller 4 faktureringer i året kan avtales gjennom egen avtale for områder hvor lokal netteier har disse faktureringsfrekvenser. Hytter kan etter egen avtale faktureres 1 gang pr. år.

 

5) Flytting
Ved flytting følger denne avtalen kunden til ny adresse. Ved mottak av melding om nye målerpunkt fra din netteier eller lignende, vil SkandiaEnergi rutinemessig melde oppstart på disse for videreføring av kundeforholdet og for å unngå leveringsplikt. SkandiaEnergi gis etter denne avtale fullmakt til å innhente all nødvendig informasjon fra netteier og til å representere kunden i registreringen på den nye adressen med SkandiaEnergi som leverandør.

 

6) Offentlig regulering eller endringer i rammebetingelser
Produktet i denne avtalen gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i Kap. 5A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50 e.l., og disse tiltakene påvirker SkandiaEnergi sine muligheter eller betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. Produktet vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

 

7) Angrefrist
Kunden har angrerett i henhold til bestemmelsene i lov om angrerett. Melding om bruk av angreretten må sendes skriftlig til SkandiaEnergi innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av produktet kan påbegynnes før utløpet av angrefristen, og at kunden skal betale for levering av strøm i henhold til disse vilkår frem til opphør er gjennomført i henhold til angreretten.

 

8) Kredittvurdering
SkandiaEnergi har rett til å foreta kredittvurdering av kunder og kunne avslå/avslutte leveranse, eller kreve garanti/ forskuddsbetaling fra kunder.

 

9) Oppsigelse
Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav o m saklig grunn. Avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene.