Avtalevilkår - MA Sponsorstrøm – SkandiaEnergi
 • Billig strøm

  Avtalevilkår – MA Sponsorstrøm

  Generelt gjelder «Standard kraftleveringsavtale» fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen Energi Norge. Disse Standardvilkår finner kunden på www.skandiaenergi.no, eller ved å kontakte vår Kundeservice.

  Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder. Ved inngåelse av avtalen gjelder rett til angring iht. Lov om Angrerett.

   

  Særvilkår

  I tillegg gjelder nedenfornevnte særvilkår av 15.februar 2016. Særvilkårene gjelder foran vilkårene i «standard kraftleveringsavtale». SkandiaEnergi har rett til å endre særvilkårene med 14 dagers varsel direkte til kunden i form av e- post, SMS, brev eller varsling på «Min side» dersom kunden har valgt dette.

  Avtalen gir selskapet fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtaleforhold med nåværende leverandør. Oppsigelsen skal følge NVEs retningslinjer for slik oppsigelse. Videre gir avtalen SkandiaEnergi fullmakt til å ordne alle formelle forhold knyttet til leverandørskiftet, herunder å representere og innhente nødvendig informasjon ifm. leverandørskiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør. Videre gir avtalen SkandiaEnergi AS fullmakt til å ytte avtaleforholdet til annet konsernselskap gjennom leverandørskifte iht. NVEs regelverk eller såkalt «internt leverandørskifte». Slikt bytte skal foretas på for kunden identiske leveringsbetingelser og pris som beskrevet i denne avtalen.

   

  1) Strømavtale

  Kundens strømavtale er Innkjøpspris. Med Innkjøpspris menes i denne avtalen et timeveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen Nord- Pool per måned med tilhørende innkjøpskostnader, til området der strømmen leveres. Innkjøpsprisen for hver måned offentliggjøres ca. en uke etter månedens utløp, fremkommer løpende på kundens faktura og offentliggjøres på vår internettside www.skandiaenergi.no.

   

  2) Pris

  Avtalen Innkjøpspris har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruket og eventuelt et variabelt påslag i øre/kWh som inkluderer lovpålagte elsertifikater. Det faste månedsbeløpet og det variable påslaget kan endres med 2 ukers varsel på SkandiaEnergis internettsider, på Min Side, via direkte skriv til kunden eller på annen egnet måte. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

  Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Husholdninger i Nordland, Troms og Finnmark er unntatt for merverdiavgift. Skandia- Energi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter og endringer i rammebetingelser for strømsalgsvirksomheter i sluttbrukermarkedet. SkandiaEnergi oppfyller løpende sine plikter iht. Lov om El-sertifika- ter. Finnmark fylke og enkelte andre kommuner er unntatt plikt om El-sertifikat.

   

  3) Fakturering

  Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-faktura eller e-post, eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger
en annen fakturatype som medfører papirfaktura vil det tilkomme Papirfakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser som fremkommer på www.skandiaenergi.no. Alternativt vil kunden overføres til annet produkt som samsvarer med kundens faktureringsønsker. Slik produktoverføring vil meldes individuelt til kunden.

   

  4) Betaling

  Kundene faktureres med forfall «etterskuddsvis», «i leveringsperioden» eller «forskuddsvis» basert på faktisk forbruk eller forventet forbruk. Ved forfall «i leveringsperioden» og «forskuddsvis» blir beløpet beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og forventet forbruk. Beregnet beløp for 1. periode er inkludert i første faktura.

  Standard faktureringsperioder er 12 ganger årlig. 6 eller 4 faktureringer i året kan avtales gjennom egen avtale for områder hvor lokal netteier har disse faktureringsfrekvenser. Hytter kan etter egen avtale faktureres 1 gang pr. år.

   

  5) Flytting

  Ved flytting følger denne avtalen kunden til ny adresse. Ved mottak av melding om nye målerpunkt fra din netteier eller lignende, vil SkandiaEnergi rutinemessig melde oppstart på disse for videreføring av kunde- forholdet og for å unngå leveringsplikt. SkandiaEnergi gis etter denne avtale fullmakt til å innhente all nødvendig informasjon fra netteier og til å representere kunden i registreringen på den nye adressen med SkandiaEnergi som leverandør.

   

  6) Offentlig regulering eller endringer i rammebetingelser

  Produktet i denne avtalen gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i Kap. 5A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50 e.l., og disse tiltakene påvirker SkandiaEnergi sine muligheter eller betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. Produktet vil være suspendert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

   

  7) Fordelsprodukter

  Fordelsprodukter er valgfrie og selvstendig produkter som reguleres av egne vilkår. Betaling for fordelsprodukter kommer i tillegg til betalingen for strøm. Dersom kunden har bestilt fordelsprodukter, gjelder nedenfornevnte betingelser. Endringer i innhold, pris eller betingelser skal varsles kunden med 14 dagers varsel på SkandiaEnergis internettsider, på Min Side, via direkte skriv til kunden eller på annen egnet måte. Alle fordelsprodukter kan bestilles og sies opp av kunden med umiddelbare virkning. Ved kjøp har kunden 14 dagers angrerett etter Lov om Angrerett. Ved oppsigelse fra SkandiaEnergis side gjelder en oppsigelsestid på 14 dager.

  For fordelsproduktet «100% Fornøyd» gjelder følgende: såfremt kunden ikke er fullt ut fornøyd med avtalen etter 9 måneders kundeforhold i SkandiaEnergi, regnet fra leveringsoppstarten, får kunden tilbakebetalt fastbeløpet som er betalt i denne perioden. Kunden betaler da kun for strømmen som er brukt og eventuelle tilleggstjenester. «100% Fornøyd» må benyttes innen 30 dager etter utløpet av 9-måneders perioden beskrevet foran. Tjenesten koster kr. 0,-.

  For fordelsproduktet “Betalingsfritak Sykdom” gjelder: kunden får betaligsfritak for betaling av strømregningen ved sykdom dokumentert gjennom sykemelding fra fastlege med varighet fra 1 måned og inntil 4 måneder. Før rettetn til betalingsfritak trer i kraft gjelder en karenstid på 3 måneder regnet fra kundens bestilling av “Betalingsfritak Sykdom”. Tjenesten koster kr. 0,-.

  For fordelsproduktet «Pristak» gjelder følgende: gjennom denne tjenesten overvåker SkandiaEnergi markedet for kunden med formål å beskytte kunden mot høye strømpriser og svingninger i markedet. Basert på SkandiaEnergis markedsvurderinger gis kunden en konkurransedyktig «Fastpris» for de utsatte perioder. «Fastpris» er en at pris for en angitte periode. Gjennom denne avtalen gir kunden SkandiaEnergi fullmakt til å overføre kunden til en slik «Fastpris» for den aktuelle periode. Ved bruk av fullmakten vil kunden informeres om periodens varighet og prisen i øre/kWh før «Fastprisen» trer i kraft. Informasjonen gis på MinSide, via direkte skriv til kunden eller på annen egnet måte. Tjenesten koster kr. 1,5,- pr. dag.

   

  9) Avtaletid og bruddgebyr

  Denne avtalen har en fast avtaletid på 9 måneder, dvs. at avtalen er gjensidig bindende for begge parter i denne perioden. Avtalen kan først sies opp eller bringes til opphør etter avtaletidens utløp. Såfremt avtalen likevel brytes av kunden påløper et bruddgebyr på kr. 490,- til dekning av oppstarts- og etableringskostnader.

   

  10) Kredittvurdering

  SkandiaEnergi har rett til å foreta kredittvurdering av kunder, og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti/ forskuddsbetaling fra kunder.

   

  11) Oppsigelse

  Med unntak av de begrensinger som gjelder for avtale/bindingstid iht. pkt. 8) kan begge parter fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn. Avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene.

   

  12) Personvernerklæring

  Her kan du lese vår personvernerklæring

   

  (ATV-18-061117)