Avtalevilkår mellom kunden og SkandiaEnergi

Kundeløfte

Generelt gjelder «Standard kraftleveringsavtale» fremforhandlet av Forbruke­rombudet og bransjeorganisasjonen Energi Norge. Disse Standardvilkår fin­ner kunden på www.skandiaenergi.no, eller ved å kontakte vår Kundesenter.

Strømavtalene som er beskrevet nedenfor er forbeholdt personkunder. Ved inngåelse av avtalen gjelder rett til angring iht. Lov om Angrerett.

Særvilkår

I tillegg gjelder nedenfornevnte særvilkår av 15.februar 2016. Særvilkårene gjelder foran vilkårene i «standard kraftleveringsavtale». SkandiaEnergi har rett til å endre særvilkårene med 14 dagers varsel direkte til kunden i form av e- post, SMS, brev eller varsling på «Min side» dersom kunden har valgt dette.

Avtalen gir selskapet fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtaleforhold med nåværende leverandør. Oppsigelsen skal følge NVEs retningslinjer for slik oppsigelse. Videre gir avtalen SkandiaEnergi fullmakt til å ordne alle formelle forhold knyttet til leverandørskiftet, herunder å representere og innhente nødvendig informasjon ifm. leverandørskiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør. Videre gir avtalen SkandiaEnergi AS fullmakt til å ytte avtaleforholdet til annet konsernselskap gjennom leverandørskifte iht. NVEs regelverk eller såkalt «internt leverandørskifte». Slikt bytte skal foretas på for kunden identiske leveringsbetingelser og pris som beskrevet i denne avtalen.

1) Strømavtale

Kundens strømavtale er Innkjøpspris. Med Innkjøpspris menes i denne avtalen et timeveid gjennomsnitt av spotprisen på strømbørsen NordPool per måned med tilhørende innkjøpskostnader, til området der strømmen leveres. Innkjøpsprisen for hver måned offentliggjøres ca. en uke etter månedens utløp, fremkommer løpende på kundens faktura og offentliggjøres på vår internettside www.skandiaenergi.no.

2) Pris

Avtalen Innkjøpspris har i tillegg et fast månedsbeløp som er uavhengig av strømforbruket og/eller et variabelt påslag i øre per kWh. Det faste månedsbeløpet og det variable påslaget kan endres med 2 ukers varsel på SkandiaEnergis internettsider, på Min Side, via direkte skriv til kunden eller på annen egnet måte. Priselementene kan justeres årlig i henhold til endring i konsumprisindeksen, siste 12 måneder, uten nærmere varsel.

Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Husholdninger i Nord­land, Troms og Finnmark er unntatt for merverdiavgift. SkandiaEnergi tar forbehold om endringer i offentlige avgifter og endringer i rammebetingelser for strømsalgsvirksomheter i sluttbrukermarkedet. SkandiaEnergi oppfyller løpende sine plikter iht. Lov om El-sertifikater. Finnmark fylke og enkelte andre kommuner er unntatt plikt om El-sertifikat.

3) Fakturering

Faktura sendes som hovedregel til kunden som e-faktura eller e-post, eller annen elektronisk forsendelsesmåte. Dersom kunden velger en annen fakturatype som medfører papirfaktura vil det kunne tilkomme et papirfakturagebyr i tillegg, etter de til enhver tid gjeldende satser som fremkommer på www.skandiaenergi.no. Alternativt vil da kunden kunne overføres til annet produkt som samsvarer med kundens faktureringsønsker. En slik produktoverføring vil da mel­des individuelt til kunden.

4) Betaling

Kundene faktureres med forfall «etterskuddsvis», «i leveringsperioden» eller «forskuddsvis» basert på faktisk forbruk eller forventet forbruk. Ved forfall «i leveringsperioden» og «forskuddsvis» blir beløpet beregnet ut fra gjeldende strømpris ved faktureringstidspunktet og forventet forbruk. Beregnet beløp for 1. periode er inkludert i første faktura.

Standard faktureringsperioder er 12 ganger årlig. 6 eller 4 faktureringer i året kan avtales gjennom egen avtale for områder hvor lokal netteier har disse faktureringsfrekvenser. Hytter kan etter egen avtale faktureres 1 gang pr. år.

5) Flytting

Ved flytting følger denne avtalen kunden til ny adresse. SkandiaEnergi gis etter denne avtale fullmakt til å innhente all nødvendig informasjon fra net­teier og til å representere kunden i registreringen på den nye adressen med SkandiaEnergi som leverandør.

6) Offentlig regulering eller endringer i rammebetingelser

Produktet i denne avtalen gjelder ikke dersom det vedtas iverksettelse av tiltak som er hjemlet i Kap. 5A i Energiloven av 29.06.1990 nr. 50 e.l., og disse tiltakene påvirker SkandiaEnergi sine muligheter eller betingelser for å levere elektrisk kraft som forutsatt til kunden. Produktet vil være suspen­dert inntil myndighetene avvikler innførte tiltak og normal leveranse kan gjenopptas.

7) Kredittvurdering

SkandiaEnergi har rett til å foreta kredittvurdering av kunder, og kunne avslå/avslutte leveranse eller kreve garanti/ forskuddsbetaling fra kunder.

8) Oppsigelse

Begge parter kan fritt si opp avtalen med 14 dagers varsel, uten at det foreligger krav om saklig grunn. Avtalen løper til den blir sagt opp av en av partene.

 

(ATV-3-060316)

 

Til INNKJØPSPRIS

Til Online INNKJØPSPRIS