Betalingsfritak

Betalingsfritak

Betalingsfritak skal hjelpe kundene våre dersom inntekten faller og betalingsevnen svekkes. Vi dekker hele strømregningen, både strøm og nettleie når du eller din ektefelle/samboer blir sykmeldt, ufrivillig arbeidsledig eller det oppstår strømrelaterte skader. Enkelt og greit, færre bekymringer når noe uforutsett inntreffer.

Følgende kriterier gjelder for Betalingsfritak:

 • Kunden kan søke betalingsfritak for betaling av strømregningen ved sykdom eller ufrivillig arbeidsledighet for seg selv/ektefelle/partner/samboer, for inntil 4 måneder per år.
 • Kunden må ha vært kunde hos SkandiaEnergi i 1 måned (karenstid) fra oppstartsdato før ordningen trer i kraft.

Ved sykdom gjelder:

 • Gyldig legeerklæring/sykemelding må være hos oss før igangsettelse.
 • Kunden må være minimum 50% sykemeldt. Fritaket graderes ut ifra prosentvis sykefravær:
  – 50 % sykefravær = 50% betalingsfritak
  – 70 % sykefravær = 70% betalingsfritak
  – 100 % sykefravær = 100% betalingsfritak
 • Kunden må ha vært sykemeldt i 1 måned (0-1 måned dekkes ikke), og kan ikke være i sykmelding når avtalen inngås.

Ved arbeidsledighet gjelder:

 • Dokumentasjon for utbetaling av dagpenger fra NAV må være hos oss før igangsettelse.
 • Betalingsfritak dekker ikke midlertidig ansettelse, sesongarbeid, frivillig oppsigelse eller oppsigelse på grunn av kundens eget mislighold.

Ved strømrelaterte skader gjelder:

 • Vi dekker egenandelen hos ditt forsikringsselskap med opptil kr.  5.000,-.
 • Dokumentasjon på egenandel må være oss ihende før utbetaling.

Generellt:

 • Det kan ikke fremmes nytt krav for samme årsak de 12 påfølgende månedene etter at tjenesten er benyttet.
 • Tjenesten må benyttes innen 12 måneder etter at kunden fikk kunnskap om de forhold som begrunner søknaden. Hvis ikke mister kunden retten til erstatning.
 • Retten til betalingsfritak opphører dersom Kunden sier opp sin avtale om Betalingsfritak eller den dagen Kunden ikke lenger er strømkunde hos SkandiaEnergi.